X

منشور حقوق بیمار

 

 

 

منشور حقوق بیماران

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت به بیمار با احترام، ارزشها و بر پایه صداقت و ادب و همراه با مهربانی و بدون هرگونه تبعیض ) قومی، فرهنگی و ...( انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار براساس دانش روز و مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار مبتنی بر برتری منافع بیمار و عدالت و اولویت های درمانی انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار با توجه بویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و با درنظرگرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و... انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار در مراقبت های ضروری و فوری ) اورژانس ( بدون توجه به تامین هزینه و انتقال بیمار به واحد مجهز درصورت نبود امکانات لازم انجام می شود.

ارائه خدمات سلامت به بیمار درمراحل پایانی حیات باهدف حفظ آسایش وی وخانواده اش انجام می شود.

محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرارگیرد.

اطلاعات کافی به بیمار در رابطه با مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش داده می شود.

اطلاعات کافی به بیمار در زمینه ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان ) ضوابط بیمه، خدمات درمانی و غیردرمانی و ...( داده می شود.

اطلاعات کافی به بیمار در زمینه اعضای گروه پزشکی ) پزشک، پرستار، ...( و نحوه دسترسی به آنها داده می شود.

کلیه اطلاعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار از جمله روش های تشخیصی و درمانی و عوارض احتمالی به بیمار داده می شود.

اطلاعات کافی به بیمار در زمینه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند داده می شود.

اطلاعات کافی به بیمار در زمینه ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان داده می شود.

ارائه اطلاعات کافی به بیمار در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیماری و ویژگی های فردی از جمله زبان، تحصیلات و .... انجام می شود.

بیمار به کلیه تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی دارد.

محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

بیمار حق انتخاب و تصمیم گیری درباره پزشک معالج، پزشک دوم و قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی دارد.

بیمار حق اعلام نظر درمورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد دارد. )موضوع فوق ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی استفاده می شود(

بیمار حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه پس از ارائه اطلاعات در زمان لازم و کافی را دارد.

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و با رعایت اصل رازداری باشد.

رعایت اصل رازداری درمورد کلیه اطلاعات مربوط به بیمار انجام می شود. )فقط بیمار، گروه های درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز هستند و دسترسی به اطلاعات دارند(

حریم خصوصی بیمار در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی حفظ و بیمار حق همراهی یک فرد معتمد در مراحل تشخیصی را دارد.

محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

بیمار حق شکایت درصورت ادعای نقض حقوق خود را دارد.

بیمار حق آگاهی از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود را دارد.

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت در کوتاهترین زمان ممکن جبران می شود.

 

 

 

درباره بیمارستان شهسوار

بیمارستان خصوصی شهسوار در در زمینی به مساحت 2838مترمربع با زیر بنای حدود 6638 مترمربع در سال 1395 افتتاح گردید. در حال حاضر بیمارستان خصوصی شهسوار واقع در استان مازندران،شهرستان تنکابن،خیابان جمهوری،کوچه فرمانداری میباشد و با داشتن54 تخت مصوب و 54 تخت فعال به عنوان یک بیمارستان تخصصی و درجه یک (طی اعتباربخشی سال 1396) محسوب میشود. پوشش درمانی این بیمارستان بسیار وسیع میباشد.

اطلاعات تماس
  • آدرس : مازندران - تنکابن- خیابان جمهوری(جنب فرمانداری)
  • تلفن : 54238447(011)
  • ایمیل: hospital.shahsavar@gmail.com
دی ان ان